خانه / یادداشت

یادداشت

انتخاب آگاهانه(۳) جدال تشنگان خدمت!

( حداقل می دانیم آزموده را آزمودن خطاست و از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شد) برعکس آنکه عده ای گمان می کنند آنکه پیش از این فرصتی داشته اینک با تجربه تر است ...بلی اما در چه کار و چه چیز ؟

بیشتر بخوانید »