فرهنگی و هنری

یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو

یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو

در یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت ثبت برنامه پاسداری از هنر خوشنویسی ایرانیان آمده است:

در یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت ثبت برنامه پاسداری از هنر خوشنویسی ایرانیان آمده است:

فزون از هزار سال است که ایرانیان هنر خوش نویسی را گرامی می دارند
روح لطیف و پرنیانی مردمان این سرزمین؛ خوش می دارد که هر زاویه و زائده ای را که چشم ستیز است ؛ چشم نواز نماید ؛
این ویژگی در نسوج فرهنگی و گستره تمدنی ایرانیان پر آوازه است ؛
هر تهاجمی را توازن و هر ددمنشی را تعادل بخشیدند
تازیان را به سازش آوردند
مغولان را به نوازش در آوردند
و این روح لطیف به سان کارخانه بازیافت زشتی به زیبایی همواره در کار است ..

در شعر و ادب و حکمت؛ بزرگانش شهره آفاق اند ؛
فرهنگ ستایان تاریخ اند .

از حکیم فردوسی آموخته اند که :

جز از نیک نامی. و فرهنگ و داد
ز رفتار گیتی مگیرید یاد

و اما ایرانیان اگر چه به قول یونانیان در سخن وری و ادب بی ماندند در نگاشتن و خوشنویسی نیز قرن هاست که خوش می درخشند ..
ناله نی را با خامه دل بر بیاض به چلیپا می کشند ؛
و با پیر خراسانی تبار بلخ شان مولانا می نگارند که :
نی حدیث راه پر خون می کند
قصه های عشق مجنون می کند

زهی سعادت که پس از هزار سال جهانیان به افتخار این هنر جاودان ایرانی از جای برخاستند ؛
سازمان جهانی یونسکو در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ باافتخار و احتشام هنر خوشنویسی ایرانیان را به ثبت جهانی رساند ..
روح استادان بزرگ این هنر نیاکانی همچون سلطان علی مشهدی ، میر علی تبریزی ، میر علی هروی ، مالک دیلمی ، محمد حسین تبریزی ، میر عماد قزوینی ، بابا شاه اصفهانی ، درویش عبدالمجید طالقانی ، وصال شیرازی ، زال پور دزفولی ، احمد خانی نی ریزی ، علیرضا عباسی ، محمدرضا کلهر ، کیخسرو خروش …. در بزم فرشتگان شادمان باد ..
کمیسیون ملی یونسکو ایران که در طول سه سال گذشته بستر این رویداد خجسته جهانی را فراهم آورد ؛ از بن جان و دندان به همه ایرانیان فرخ باد می گوید …

نون ابرو ، صاد چشم و جیم گوش
برنوشتی فتنه صد عقل و هوش

زین حروفت شد خرد باریک ریس
نسخ می کن ای ادیب خوش نویس

ثبت نظر