تجلیل خبرنگاران در استانداری البرز

گزارش تصویری از تجلیل خبرنگاران در استانداری البرز

 غم نان ، کرونا نمی شناسد!

آیین باور -باوجود ترس از ویروس جانسخت کرونا ، غم نان جان سوز است و چرخ صنعت باید بگردد. این کارگران هستندکه چراغ اقتصاد را روشن نگه می دارند

ماردوشان مواد فروش ، چرت امنیت را پاره می کنند

دلیل خواب خود خواسته فقرا؛ نرخ نان در ازای جان است

کِی بُود اینجا سخن گفتن روا....

حاشيه نشينی با «فرهنگ فقر» همراه است و ويژگی های خاص روانی، فرهنگی واجتماعی كسانی كه فرهنگ فقر را تجربه مي كنند با «بزهكاری جوانان» مرتبط .