شنبه، 22 خرداد 1400 - 12:24

اعتیاد وآسیبهای اجتماعی

ماردوشان مواد فروش ، چرت امنیت را پاره می کنند

دلیل خواب خود خواسته فقرا؛ نرخ نان در ازای جان است

آیین باور -  مسائل اجتماعی  اعتياد در کلانشهر کرج، در سه رويکرد نظري آسيب اجتماعی، کج رفتاری اجتماعی، و تضاد اجتماعی منطبق است .چنانچه کاندیدا های امروز و مدیران فردای شهر ، مصاديق مطالعاتي اين سه رويکرد را در تجارب کشورهای موفق جهان، بررسی کرده به شهرداری کار آمد بسپارند، می توان  راهکار علمی  مناسب برای جمع و جور تر کردن دایره این افتضاح اجتماعی  ارائه کرد.

کدخبر: 68

عکاس: پوپک خواجه امیری

خبرنگار: فریبا کلاهی