چهارشنبه، 16 تیر 1400 - 10:20

واحدگفتاردرمانی با تعرفه دولتی راه اندازی شد

آیین باور-واحد گفتاردرمانی درمجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)به صورت بستری وسرپایی با تعرفه دولتی راه اندازی شد.

گفتنی است گفتاردرماني ياپاتولوژي گفتاروزبان يكي از شاخه هاي توانبخشي مي باشد كه به آسيب شناسي اختلالات مربوط به گفتاروزبان مي پردازد درواقع گفتار وزبان بخش بسيار مهمي ازارتباط برقراركردن با ديگران است

حيطه فعاليت :لكنت زبان –اختلالات تلفظي وتوليدي اختلالات صوت –اختلالات يادگيري –آسيب شناسي –آفازي (زبان پريشي )-گفتارفلجي –ارتباط مكمل وجايگزيني –شكاف كام ولب –پيش فعالي-اوتيسم –كم تواني ذهني -           

کدخبر: 114