چهارشنبه، 26 مهر 1402 - 10:53

طرح جدید شبکه معابر شهرداری نقص فنی دارد

مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرکرج وکارکردهای شهری با طرح جدید تفصیلی شهر باید تناسب داشته باشد.

آیین باور - علیرضا رحیمی عضو شورای شهر کرج در کمیسیون تلفیق گفت: طرح شبکه معابر طرح تفصیلی جدید که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج ارائه کرده است نقص دارد و باید تکمیل شود.

اوگفت: تعدادی شبکه بزرگراهی درون شهری داریم که در طرح دیده نشده. تعدادی از بزرگراههای درون شهری و شریانهای اصلی شهر هم اکنون بصورت بن بست رفتار می کنند و اتصال به شبکه های بالا دست یا پائین دست منقطع است.

وی افزود: اصلی ترین کار معابر، سطح سرویسی است که با توجه به کارکردهای شهری به شهروندان می‌دهد و باید با طرح جامع حمل و نقل ترافیک و همچنین نوع کاربریها و کارکرد های مجاور معابر همخوانی داشته باشد. زیرا بر عرض معبر و جابجایی سلسله مراتب راه ها تاثیر می‌گذارد

علیرضا رحیمی همچنین خواستار شد تا مشاور طرح، در خصوص خیابان کامل، آرام سازی ترافیک و حتی ایجاد جزیره ایمن و پیاده راهها که قابلیت اجرائی در نقاطی از شهر داشته باشند را در سلسله شبکه معابر جدید شهر جانمائی و طراحی نماید.


کدخبر: 1351