یکشنبه، 10 دی 1402 - 11:29

رئیس بیمارستان قلب کرج

سکته قلبی، بحران سیاستگذاری سلامت است

مساله سکته قلبي در حال حاضر به عنوان یك بحران در سیاست گذاري سلامت جامعه خود نمایي می کند.

رئیس بیمارستان شهید رجائی کرج گفت: لزوم توجه به هدف گذاري درست ، امکان سنجي واقع بینانه و سیاست گذاري با قابلیت اجرایي دربرنامه هاي سلامت یکي از اهداف مهم برنامه هفتم در کاهش مرگ ناشي از سکته هاي قلبي در سنین زیر ۵۵ سال به نسبت ۵۰ درصدي مي باشد .

دکتر علیرضا دهقان نیری بیان کرد: مساله سکته قلبي در حال حاضر به عنوان یك بحران در سیاست گذاري سلامت جامعه خود نمایي میکند چرا که هم شیوع روز افزوني دارد و هم متاسفانه در سنین جوانی و میانسالي در حال گرفتار کردن افراد جامعه میباشد ، سکته قلبي هم بیماري بالقوه کشنده و هم شدیدا ناتوان کننده (از لحاظ جسمي و رواني ) است.

رئیس بیمارستان شهید رجایی اذعان داشت: هدف گذاري مهم تر و اصلي تر بایستي بر روي پیشگیري از ایجاد سکته قلبي باشد ، نه اینکه صرفا بر روي درمان و کاهش مرگ و میر ناشي از سکته قلبي متمرکز شویم .پیشگیري از سکته قلبي هم در سطح مقدماتي و هم در سطح اولیه باید به طور جدي دنبال شود.در سطح مقدماتي ، متولیان سلامت جامعه باید هر آنچه که نقش مهم و شناخته شده اي در ایجاد بیماري در افراد دارد را شناسایي نموده و دستگاه هاي مربوطه را که در ایجاد بیماري مقصر هستند مواخذه و مجبور به اصلاح فعالیت ها و فرایندهاي تولید بیماري نمایند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است دو اجراي سیاست هاي پیشگیري و درمان ، سهم سلامت مردم را از بین دستگاه هاي مقصر ، با صداي رسا باید مطالبه کرد و کوتاهي در این موضوع قابل گذشت و بخشش نیست.

این مسئول خاطر نشان کرد: ایجاد رفاه حداقلي ، کاهش آلودگي هوا ، جلوگیري از تخریب محیط زیست و فضاي سبز ، جلوگیري از تراکم سکونت شهري ، دسترسي به مواد غذایي سالم ، ایجاد فضاي مناسب براي ورزش همگاني ، پیگیري سیاست هاي فردي براي کاهش مصرف دخانیات ، برنامه هاي مداوم و مستمر آموزش سبك زندگي سالم ،بالا بردن سواد سلامت و فرهنگ سازي مناسب از جمله موارد مهمي است که متولیان سلامت باید خود را در قبال مطالبه این موارد مسئول بدانند و اقدامات مناسب و موثري انجام دهند، در بحث سلامت ، اگر راه هاي تولید بیماري را مسدود و کنترل نکنیم هرچه بودجه و قانون تصویب شود به نتیجه اي نخواهیم رسید .

این متخصص قلب افزود: در سطح پیشگیري اولیه غربالگري مناسب و مستمر فاکتورهاي خطر قلبي (همانند فشار خون بالا ، دیابت ، چربي خون بالا ، چاقي شکمي ) و درمان موثر همراه با پیگیري بیماران نقش بسیار چشمگیري در کاهش ایجاد بیماري هاي قلبي دارد . برنامه هاي غربالگري و درمان بیماران باید از حالت انفعال خارج شود و به طور مثال در سطح جامعه اجرا شود و به طور همزمان فرهنگ سازي و ایجاد بستر هاي لازم براي مراجعه افراد جهت ارزیابي سلامت و پیگیري درمان انجام گیرد .

رئیس بیمارستان شهید رجایی کرج تصریح کرد: کاهش مرگ ناشي از سکته قلبي نیازمند بینش جامعه و اصلاحات فراگیر در این  موضوع مهم مي باشد . در بیماري که دچار سکته قلبي مي شود اگر از قبل آموزش لازم جهت اهمیت درد قفسه سینه ئ کمك فوري از اورژانس ۱۱۵ را نگرفته باشد به احتمال قابل توجهي ، دیر هنگام مراجعه پزشکي مي کند و زمان طلایي درمان را از دست مي دهد .

پس آموزشهاي همگاني موثر و مداوم در رسانه هاي پر بازدید و اثر گذار از اقدامات لازم و اساسي مي باشد . وقتي بیمار به مرکز درماني مراجعه مي کند اگر ساز و کار لازم براي رسیدگي فوري به بیمار مشکوك به سکته قلبي تعریف نشده باشد ، زمان طلایي درمان مي تواند به راحتي از دست برود . پس ایجاد پروتکل هاي عملیاتي و اجرایي در مراکز درماني براي بیماران مشکوك به سکته قلبي بایستي انجام شود و پایش مداوم صورت پذیرد.

دکتر علیرضا دهقان نیری در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: اگر نیروي انساني که در جریان انتقال  ، ورود ، پذیرش ، تریاژ ، ویزیت و درمان نماید دخیل هستند ( از جمله فوریت هاي ۱۱۵ ، انتظامات ، خدمات ، پذیرش و اداري ، پرستاران و بهیاران ، پزشکان اورژانس ، پزشکان متخصص و فوق تخصص و بقیه کادر درمان ) با حداکثر علم و تواناییو آمادگي و انگیزه در این زمان طلایي بیمار فعالیت نکنند هر امدادي که در موارد دیگر انجام شود به هدف کاهش مرگ بیماران سکته قلبي دست پیدا نمي کنیم .

وی خاطر نشان شد: اگر ما برروي کاهش مرگ بیماران سکته قلبي متمرکز شویم ولي هیچ بند و تبصرهء کارشناسي شدهاي در حمایت واقعي و جدي از این نیرو ها لحاظ نگردد ، نمي توانیم انتظار تغییري معمولي در جهت ارتقاي وضعیت موجود شاخصها  داشته باشیم .

وی همچنین گفت: درمان بیماران سکته قلبي نیازمند داروها و تجهیزات پیشرفته و مهمي مي باشد که نبودن هر کدام یا عدم کیفیت مناسب هرکدام در حصول نتیجه مناسب درماني اختلال جدي ایجاد مي نماید..توجه به دسترسي مداوم و آسان به این ضروریات درماني همواره باید مورد اهتمام مسئولان مربوطه باشد .

این مسئول تاکید کرد: با توجه به استرس بسیار بالاي فعالیت در این حیطه و مسئولیت بسیار سنگیني که بر عهده  عزیزان کادر درمان مرتبط با سکته قلبي مي باشد ، فرسودگي شغلي این همکاران به سرعت مي تواند رخ دهد و سبب عدم امکان اجراي سیاست هاي مورد نیاز فرایند تشخیصي و درماني این بیمارن نشود . توجه ویژه قانون گذاران و مسئولان به این موضوع بسیار مهم امکان رسیدن به هدف کاهش مرگ بیماران سکته قلبي را فراهم تر مي نماید .

 

 

کدخبر: 1491