پنجشنبه، 04 فروردین 1401 - 17:22

با آرزوی صلح و آرامش جهانی فرخنده باد

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام     

            سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت       بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام     

            سال خرّم فال نیکو مال وافر حال خوش            اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام          

کدخبر: 706