جمعه، 01 اردیبهشت 1402 - 11:12

نخستین روز اردیبهشت سعدی را یاد باد

آن روز که خط شاهدت بود صاحب نظر از نظر براندی

آیین باور- نخستین نسخه‌ی چاپی گلستان سعدی در ایران به دستور نایب‌السلطنه عباس‌میرزا، در سال ۱۲۴۶ ق (۱۸۹ سال پیش) بدست زین‌العابدین تبریزی در شهر تبریز منتشر شد.

نخستین نسخه‌ی چاپی گلستان سعدی در دولت عثمانی در سال ۱۲۵۷ ق (۱۷۹ سال پیش) در شهر استانبول چاپ شد.


سعدی ((گلستان )) باب پنجم در عشق و جوانی 

حکایت شمارهٔ ۵


یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشره او معاملتی داشت و وقتی که به خلوتش دریافتی گفتی:

نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی

که یاد خویشتنم در ضمیر می‌آید

ز دیدنت نتوانم که دیده در بندم

و گر مقابله بینم که تیر می‌آید

باری پسر گفت: آن چنان که در آداب درس من نظری میفرمایی در آداب نفسم نیز تأمل فرمای تا اگر در اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسند همی‌نماید بر آنم اطلاع فرمایی تا به تبدیل آن سعی کنم.

گفت: ای پسر! این سخن از دیگری پرس که آن نظر که مرا با توست جز هنر نمی‌بینم.

چشم بداندیش که برکنده باد

عیب نماید هنرش در نظر

ور هنری داری و هفتاد عیب

دوست نبیند به جز آن یک هنرکدخبر: 1169

نویسنده: فریبا کلاهی خبرنگار کارشناس مدیریت جهانگردی