جمعه، 28 اردیبهشت 1403 - 15:05

در خواست استاندار البرز از دولت:

سه شهر در البرز شهرستان شود

درخواست ما از دولت، پذیرش شهرستان شدن کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر است

آیین باور - مجتبی عبدالهی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان البرز که باحضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد گفت: با توجه به اینکه سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم است، در سفر دوم رئیس جمهور به استان البرز تبدیل وضعیت سه شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان است  درخواست شد و امیدواریم تا زمان باقی است، نسبت به این موضوع ورود شود.

‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

‌ماده ۱ - عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان واستان.

‌ماده ۷ - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی،‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.

‌تبصره ۱ - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

‌الف - تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.

ب - تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.

‌تبصره ۲ - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار‌نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

‌تبصره ۳ - مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده‌شناخته می‌شود.

‌ماده ۸ - وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

‌ماده ۹ - استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های‌سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱ - وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع والحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استانها را‌تعدیل نماید. مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد.

‌تبصره ۲ - مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی،اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته‌می‌شود.

‌ماده ۱۰ - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.

‌ماده ۱۱ – بخش ها، شهرها، شهرستان ها و استان هایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می‌مانند، دولت موظف است‌حتی‌الامکان آن گونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.


کدخبر: 1724