پنجشنبه، 17 خرداد 1403 - 14:33

به مناسبت روز جهانی محیط زیست

سهم من در تداوم حیات چیست؟

سهم من و تو در حفظ حیات چیست؟


با كاهش مصرف آب ، جدا كردن پسماندها ، استفاده از انرژی های تجديد پذير ، حمايت از پوشش گياهی و حيوانات ، حفاظت از منابع طبيعی  هر ايرانی می تواند سهم خود را در تداوم حيات زيست بوم خود داشته باشد. 

بنابراين ، اين شعار به همه ما يادآوري می كند كه بايد با اقدامات متعدد و هماهنگ به حفظ و حمايت از زيست بوم ايران در حوزه زيست دريايی ، زيست انسانی و زيست طبيعی و تنوع زيستی بپردازيم تا براي نسل های آينده يك زمين سالم و پايدار را باقی بگذاريم. 

 اسناد بالا دستی محیط زیست در جهت دهی و مدیریت کدامند؟

1 )اصل 50 قانون اساسی 

2 )سياست هاي ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري در حوزه محيط زيست 

3 )سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محيط زيست مصوب شورای فرهنگ عمومی كشور

4 )بيانيه گام دوم انقالب اسلامی 

5 )سند تحول دولت مردمی 

6 )استفاده از ظرفيت قانونی استفاده يك در هزار فروش توليدات و يا خدمات در امور مربوط محيط زيست 

طبق بند »د« ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


کدخبر: 1780