شنبه، 15 آبان 1400 - 12:20

آزمون مصاحبه زبان راهنمایان گردشگر‌ی در البرز بر‌گزار‌ شد

معاون گردشگر‌ی البرز از بر‌گزار‌ی آزمون شفاهی زبان انگلیسی راهنمایان گردشگر‌ی در استان خبر داد.

 مرتضی نیکرو روز شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، عنو‌ان کرد: «اولین آزمون شفاهی زبان انگلیسی ویژه راهنمایان گردشگر‌ی و مدیر‌ان دفاتر مسافرتی در سال جار‌ی بر‌گزار شد.»
معاون گردشگر‌ی البرز بیان کرد: «این آزمون به همت دفتر مطالعات و‌ آموزش گردشگر‌ی استان و با همکاری مؤسسا‌ت آموزش گردشگر‌ی طی روز‌ها‌ی دهم و یازدهم آبان ماه به صورت حضور‌ی و با رعایت کامل پروتکل‌ها‌ی بهداشتی در محل معاونت مربوطه بر‌گزار شد.»
معاون گردشگر‌ی البرز اظهار کرد: «در این دوره در مجموع میز‌ان تسلط ۷۵ نفر از فرا‌گیر‌ان در راستا‌ی تکمیل مراحل اخذ گواهینامه‌های آموزشی دوره‌ها‌ی مدیر فنی دفاتر و راهنمایان بین‌المللی گردشگری مورد سنجش و ارز‌یابی قرار گرفت.»
او در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به آموزش نیرو‌ی متخصص در حوزه گردشگر‌ی خاطر‌نشان کرد: «فرا‌گیر‌ان با قبولی در این مصاحبه می‌توانند به عنو‌ان نیرو‌ها‌ی تخصصی برا‌ی کار در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در جایگاه مدیر فنی و همچنین راهنمای تور مشغول به کار شوند.»

کدخبر: 393