شنبه، 20 آذر 1400 - 19:35

حرفه ای گردش کنیم(1)

آشنایی با انواع تقسیم بندی گردشگران

گردشگر، کسی است که برای مدتی کمتر از ۱۲ ماه به محلی غیر از محل زندگی خود مسافرت کند و هدفش کسب درآمد، نباشد.

گردشگر: گردشگر، کسی است که به محلی غیر از محل زندگی خود برای مدتی کمتر از ۱۲ ماه مسافرت کند و هدف از ماندنش کسب درآمد، در آن محل سفر کرده، نباشد.

مسافر: مسافر کسی است که بین دو یا چند مکان سفر کند.

سازمان جهانی جهانگردی، همچنین برای جهانگردان یک شبه و گردشگران یک روزه نیز، تعریف های خاصی ارائه کرده است:

گردشگر یک شبه: جهانگرد یا گردشگر یک شبه، کسی است که دست کم یک شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید، به سر برد.

گردشگر یک روزه: گردشگری که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد، گردشگر یک روزه نامیده می شود.

سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این گونه تعریف می کند: توریست کسی است که بیش از ۲۴ ساعت، به قصدی، غیر از کار در جایی، خارج از موطن خود به سر می برد.

منابع:

۱) فلاحی، کیومرث، استراتژی وعملیات در مدیریت تور، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۹۲

۲) چاک. وای. گی با همکاری ادواردو فایو – سولا، جهانگردی در چشم انداز جامع، چاپ پنجم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷

۳) رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریست، چاپ دوم، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۴

۴) سایت سازمان جهانی جهانگردی (www۲.unwto.org)

کدخبر: 460