شنبه، 24 اردیبهشت 1401 - 11:47

آمار دقیق تفریغ بودجه به شورا ارائه شود

رئیس کمیسیون تلفیق شور ای اسلامی شهر کرج گفت: شهرداری باید موضوعات مربوط به تفریغ بودجه 1400 رابا آمار دقیق و به صورت حسابرسی شده به شورا ارسال کند.

آیین باور -علی قاسم پور در پنجاهمین صحن علنی شورای شهر کرج با تاکید بر ضرورت تسریع در آماده سازی تفریغ بودجه 1400اظهار کرد: ارائه تفریغ بودجه سال گذشته باید دقیق باشد تا بررسی آن با کمترین ابهامی صورت بگیرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: طبق آخرین آمار دریافتی در اسفند ماه سال گذشته، میزان جذب بودجه نقدی شهرداری بیش از 70 درصد بوده است.

قاسم پور بیان کرد: بودجه نقدی و غیرنقدی شهرداری با احتساب میزان ریالی ماده 1و 2 و جاری شهرداری که باید به صورت نقدی پرداخت می‌شد و در کنار آن هزینه‌های عمرانی صورت گرفته هم باید لحاظ شود.

رئیس کمیسیون تلفیق شور ای اسلامی شهر کرج توضیح داد: بر اساس ماده 68 قانون شهرداری‌ها باید محاسبه میزان درصد هزینه‌ها به صورت دقیق محاسبه شود تا تفریغ بودجه ارسالی رد نشود.

قاسم پور افزود: تیم اقتصادی شهرداری در آماده سازی تفریغ بودجه می‌تواند از فرصت ماده 28 قانون و ظرفیت‌های قانونی استفاده کند تا خروجی نهایی کمترین ایراد را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه شورا حساسیت ویژه ای در بررسی بودجه سال 1401 داشته، گفت: اعضای شورای ششم خط به خط بودجه ارسالی را بررسی و برخی موارد آن را دوباره نویسی کرده‌اند و قطعا در بررسی تفریغ بودجه هم همین حساسیت را لحاظ خواهند کرد.

کدخبر: 797

خبرنگار: فریبا کلاهی